Thứ Sáu, 2 tháng 5, 2014

mưa
Bàn tay xòe hứng
Giọt đời
Nghe trong veo
Tiếng nói - cười yêu thương ...